Hyresvillkor

1. Hyra

Hyra utgår från och med den tid utrustningen lämnas ut från Intersound till och med den tid utrustningen lämnas tillbaka. Hyra debiteras hyrestagaren varje påbörjat kalenderdygn.

2. Betalning

Hyran ska alltid betalas kontant vid avhämtning om inte särskilt avtal träffas.

3.  Deposition

För dig som hyr första gången tas en depositionsavgift på XX kronor ut vid avhämtning. Denna returneras till hyrestagaren vid återlämning.

4.  Ägare

Utrustningen tillhör Intersound. Hyrestagaren får därför inte låna ut, sälja, pantsätta, hyra ut, överlåta eller ta med utrustningen utomlands utan Intersounds skriftliga medgivande. Överträdelse polisanmäls omgående. I händelse av rättsliga åtgärder mot hyrestagaren, som kan inverka på Intersounds rätt, ska Intersound omgående meddelas och detta kontrakt visas för utmätningsman eller konkursförvaltare. Intersound har rätt att ta tillbaka skadad utrustning före hyrestidens slut.

5. Installation av utrustning

Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen är lämpad för användandet samt att den monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt. Intersound ansvarar inte för fel eller skador på utrustningen eller på person som orsakas av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig installation av hyrestagaren eller anslutningen till såväl nätspänning som till annan utrustning som inte hyrts eller godkänts av Intersound. Om tvistemål om installationen uppstår ska hyrestagaren snarast kontakta Intersound för rådgivning. Mot ersättning kan Intersound även transportera och installera utrustningen på plats.

6. Skada

Hyrestagaren ansvarar under hela hyrestiden för: skador, repor och nedsmutsning av/på utrustningen som uppkommer vid transport eller genom brand, skadegörelse, överbelastning, vanvård eller felkoppling utförd av annan än Intersound eller av Intersound auktoriserad person. Hyrestagaren ansvarar också för skada på annan apparatur som kopplats till utrustningen eller om sådan skulle skada utrustningen, samt vid person- eller annan skada.

Hyrestagaren har inte, även om denne är tekniskt kunnig, rätt att göra ingrepp i utrustningen eller låta någon annan än av Intersound auktoriserad person, utföra reparationer av utrustningen. Om det uppstår fel på utrustningen på grund av åtgärder från hyrestagaren är Intersound inte skyldig att i utbyte erbjuda annan felfri utrustning. Intersound är heller inte skyldig att reparera utrustningen om inte hyrestagaren ersätter arbetet. Hyrestagaren är skyldig att ha teknisk kompetens kring hur man använder utrustningen. Det är fördelaktigt om hyrestagaren lär sig hantera utrustningen redan då den hämtas, eller ännu tidigare. Uppkoppling av utrustningen bör sedan ske så snart som möjligt så att det kan kontrolleras att allt fungerar. Hyrestagarens eventuella frågeställningar kan då också besvaras av Intersounds personal på normal arbetstid, inte på jourtid. Hyrestagaren bör veta att ej överbelasta utrustningen (till exempel spela sönder högtalare).

7. Driftsavbrott

Intersound ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer som nämnts i punkt 5 och 6 ovan. Om fel uppstår på utrustningen ska detta omedelbart anmälas till Intersound (till exempel på våra journummer). Intersound ska då skyndsamt reparera utrustningen eller ersätta den med annan av likvärdig typ och modell som Intersound för tillfället har tillgänglig. För sådan ersättningsutrustning gäller vad som stadgats i detta avtal. Avdrag på hyreskostnad blir endast för den tid utrustningen inte varit funktionsduglig. Intersound friskriver sig från ansvar för olägenheter eller kostnader som kan uppstå för hyrestagaren på grund av materialfel på utrustningen eller omständigheter som Intersound inte råder över.

8. Stöld

Utrustningen räknas som mycket stöldbegärlig. Hyrestagaren förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt då den används samt att förvara den i låst utrymme, helst utan fönster, när den inte är i bruk. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder utrustningen stjälas är hyrestagaren skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta Intersound om det inträffade. Varuvärdet debiteras hyrestagaren och ska betalas inom tio dagar.

9. Radio

Vid hyra av radiokommunikationsutrustning är hyrestagaren ansvarig för att nödvändiga tillstånd och licenser skaffas från Post och Telestyrelsen.

10. Avbeställning

Eventuell avbeställning ska göras minst 24 timmar innan hyrestidens början. För ej avhämtad beställd utrustning debiteras full hyra.

11.  Återlämning

Vid återlämning ska utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Casar, utrustning, högtalare och kablar ska vara rengjorde från eventuella tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. Kablar ska vara hoprullade på samma sätt som vid utlämnandet, annars debiteras 25 kronor per kabel. Kablar får inte vara kladdiga och nedsmutsade. Rengöring debiteras med 100 kronor per kabel. Skadade, saknade eller nedsmutsade tillbehör ersätts kontant. Om hyrestagaren lämnar tillbaka utrustningen efter utsatt hyrestid, och det inte beror på Intersound, debiteras dygnshyra för varje påbörjat dygn med gällande taxa motsvarande det hyrpris som gäller vid hyran.

Återlämning av utrustning ska ske på lördagar och söndagar 11.00-12.00 om inget annat är överenskommet. Annars debiteras extra dygnshyra.

12. Vem kan/får hyra?

Hyrestagaren måste vara minst 18 år och utan betalningsanmärkningar. Två personer som uppfyller dessa villkor måste skriva under kontraktet (undantag för utrustning som i nyinköp kostar under 4 000kr).

13. Fakturering till företag

Vi fakturerar gärna företag och behöver vid första hyrestillfället registreringsbevis minst två veckor före hyrestillfället.  Företaget ska ha varit aktivt i mer än fem år och inte ha haft några betalningsanmärkningar. En faktureringsavgift på tre procent på fakturerat belopp tillkommer. Vid betalningsdröjsmål utgår ränta enligt lagstadgad dröjsmålsränta. Tio dagars kredittid gäller om annat ej avtalats.